Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1

DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Video Keizer: Video Keizer Producties van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: degene die de opdracht aan gebruiker(s) verstrekt.

 1. Waar in dit document de mannelijke persoonsvorm is gebruikt is ook de vrouwelijke persoonsvorm bedoeld.

ARTIKEL 2

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere aanbieding (offerte) en iedere overeenkomst tussen Video Keizer en een opdrachtgever waarop Video Keizer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij samentreffen van eventueel door de opdrachtgever gebezigde voorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden zullen de laatste prevaleren.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Video Keizer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 3

OFFERTES

 1. De door Video Keizer gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De opdrachtgever aanvaardt de offertes door het retour zenden van een door beide partijen ondertekende overeenkomst. Video Keizer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen gedaan wordt op de in dit artikel omschreven wijze.
 3. Bij samengestelde prijzen (prijzen per omschreven fase of onderdeel) bestaat geen verplichting tot levering van een fase of onderdeel tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn excl. BTW., tenzij in de offerte specifiek wordt vermeld ‘incl. BTW’.

ARTIKEL 4

OVEREENKOMST EN UITVOERING DAARVAN

 1. Zo spoedig mogelijk maar binnen drie weken na de schriftelijke instemming met de offerte dient een overeenkomst te worden opgesteld. Indien deze overeenkomst niet binnen de gestelde termijn wordt afgesloten is Video Keizer gerechtigd verdere werkzaamheden op te schorten ongeacht lopende rechten op betalingen.
 2. Op elke overeenkomst tussen Video Keizer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Video Keizer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Video Keizer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Video Keizer binnen de afgesproken tijdsplanning heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Video Keizer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Video Keizer zijn verstrekt, of niet voldoen aan de aangegeven criteria, heeft Video Keizer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Video Keizer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Video Keizer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Video Keizer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en voor zover er geen sprake is van overmacht zoals omschreven in artikel 14.
 9. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Video Keizer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en indien Video Keizer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Video Keizer in haar calculatie opgenomen en gespecificeerde prijzen; alles onverminderd het recht van Video Keizer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen. Video Keizer is gerechtigd minimaal 20% vergoeding in rekening te brengen wegens omzetderving.

ARTIKEL 5

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Video Keizer ter kennis worden gebracht. Worden deze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die meer uren en/of hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd door Video Keizer wordt overschreden.
 4. Uren en kosten die gemaakt worden voor werkzaamheden die niet in de opdracht omschreven zijn maar voor een goede uitvoering en voortgang wel noodzakelijk blijken kunnen, na in kennisstelling en schriftelijke instemming of ‘geen tijdige reactie’ hieromtrent van de opdrachtgever, apart als meeruren in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6

GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 7

INTELLECTUEEL EN CREATIEF EIGENDOM VAN VIDEO KEIZER

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Video Keizer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten van de in artikel 8.1, 8.3, en 8.4 genoemde zaken blijven bij Video Keizer berusten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Video Keizer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 8

EIGENDOM EN GEBRUIKSRECHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Alle door Video Keizer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, draaiboeken, scenario´s, presentatiemodellen, originele beelddragers, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Video Keizer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht.
 3. Tenzij anders afgesproken worden video beelden niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op de video beelden bij Video Keizer. Dit copyright is wel verhandelbaar. Tegen een vergoeding kunnen videobeelden door Video Keizer worden opgeslagen op HDD. Video Keizer is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Video Keizer naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.
 4. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of het industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Video Keizer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 5. Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds goedgekeurd of in gebruik zijnde productie, ontwerp, presentatie, programma etc., zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Video Keizer.
 6. Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om de opgeleverde productie anders in te zetten dan is overeengekomen. Specifiek wijzen we op gebruik van een film in commerciële mediacampagnes (online of broadcast) terwijl de productie niet voor dat doeleinde is opgeleverd of op verspreiding/inzet van een film na een overeengekomen licentieperiode. Eventuele boetes of meerkosten (van bijv. toeleveranciers) die voortkomen uit oneigenlijk gebruik van een film zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Omtrent bewaring, gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toe vertrouwd, moet Video Keizer dezelfde zorg aanwenden die zij voor haar eigen zaken aanwendt.
 8. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

ARTIKEL 9

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR VIDEO KEIZER

 1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:

in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig nakomt;

indien een door Video Keizer bij het aangaan van de overeenkomst gevraagde zekerheidsstelling voor de nakoming uitblijft;

bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming;

bij liquidatie van het bedrijf.

 1. In de genoemde gevallen is Video Keizer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarna de vorderingen van Video Keizer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn, één en ander onverminderd het recht van Video Keizer schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10

GEBREKEN; KLACHTENTERMIJNEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Video Keizer.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Video Keizer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

ARTIKEL 11

HONORARIUM

 1. De honorering van Video Keizer berust op dagtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende dagtarief is opgenomen in de overeenkomst.
 2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
 3. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast. Ook zijn zij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratie kosten.
 4. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden als volgt gedaan, tenzij anders overeengekomen:

1/3 van het totale bedrag binnen veertien dagen na plaatsing van de opdracht (aanvaarding offerte)

2/3 van het totale bedrag binnen veertien dagen na oplevering.

Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden.

 1. Video Keizer verplicht zich een verantwoording van (meer)uren en (meer)kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts indien niet op basis van een overeengekomen vaste prijs wordt gewerkt.
 2. Verschuldigde onkosten worden periodiek in rekening gebracht.
 3. Eventuele door Video Keizer in het kader van de uitvoering van zijn opdracht gemaakte reiskosten zullen worden vergoed op basis van een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer, tenzij anders overeengekomen is.
 4. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen veranderingen van lonen en sociale lasten.

ARTIKEL 12

BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van kortingen, op een door Video Keizer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Video Keizer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Video Keizer direct opeisbaar.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Video Keizer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 6. Bij in gebreke blijven of van rechtswege in verzuim zijn van de opdrachtgever zal Video Keizer alle haar ten dienste staande middelen hanteren, in en buiten rechte, om vorderingen, alle geleden schade en alle kosten die gemaakt worden voor de incasso op de opdrachtgever verhalen. De kosten bedragen tenminste € 40,-. Video Keizer is gerechtigd bij uitblijven van betaling een wettelijke boete van 8% over het openstaande bedrag te vorderen.

ARTIKEL 13

AANSPRAKELIJKHEID

Indien Video Keizer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Video Keizer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Video Keizer of haar ondergeschikten, Video Keizer is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte gevolgschade van opdrachtgever met name schade voortvloeiend uit sancties bij opdrachtgever als gevolg van het niet nakomen van de mediawetgeving.
 3. De aansprakelijkheid van Video Keizer uit hoofde van enig overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag van de urencalculatie, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Video Keizer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in gegevens, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
 5. Video Keizer is niet aansprakelijk bij ondeskundig gebruik van de geleverde producten, bij bewerking van producten of bij reparaties door derden.
 6. De aansprakelijkheid van Video Keizer kent een vervaltermijn. Schade waarvoor Video Keizer aansprakelijk is, dient door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Video Keizer.

ARTIKEL 14

OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Video Keizer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Video Keizer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Video Keizer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Video Keizer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ziekte van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ontslaat Video Keizer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Video Keizer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Video Keizer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Als Video Keizer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 6. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever, wijziging van de overeenkomst op voorstel van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Video Keizer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd haar recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

ARTIKEL 15

SLOTBEPALING

 1. De nietigheid van een deel van de bepalingen laat de toepasselijkheid van de rest onverlet.

Ontdekken wat wij voor je kunnen betekenen?

Benieuwd naar de mogelijkheden om jouw visie in beeld te brengen? Wij kijken ernaar uit om met jou te spreken en een op maat gemaakte videoproductie te realiseren.

+316 81 20 97 92    Contact opnemen